لغو تمدیدخودکاراول مارکت

ناامنی در اروپا و لغو بازیهای ملی و احتمال لغو ال کلاسی