لینک رومان شفق در تلگرام

مصاحبه با رومان وایندرفلر (دروازه بان دورتموند)