ماجراهای شبکه ای به نام کودک

پایان تلخ کودک ربایی عجیب در پایتخت ( کیلیپ )