مامایی بهبهان

تودیع و معارفه رئیس دانشگاه بهبهان برگزار شد.