مایه کوبی هشت میلیون راس دام سبک و سنگین در خراسان شمالی