متنی برای مجریگری ورزشی

مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی ( کیلیپ )