متنی برای مجریگری ورزشی

اجرای برنامه توسط نگار فرجیانی(استعداد کشف شده مجریگری)