متنی که دترای سه کلمهخودبین خودپسند و خود جوش باشد