متنی که در آن کلمات خود آموز،خودبین،خودجوش،خودپسند،خودکار استفاده شود