متن ترجمه طبیب سن المه منیم یارامی

ارگ اهنگ ترکیه طبیب سن اللمه بنیم یارامی