متن خنده دار درباره ايستادن توي صف

صف آزمایش ادرار Shookhi kardam :| فوق العاده خنده دار