متن زیبا راجع به شجریان

حدیثی زیبا راجع به ترک دروغ