مجتبی غلامی غیبی دانشجوی رشته

مجتبی تفاق - انگیزه یک دانشجوی استنفورد