مجتمع سلمان مشهد

حرکت محمد بن سلمان که بحث برانگیز شد... ( فیلم )