مجری شبک پنج تهران

واکنش مجری زمان زلزله تهران (فیلم)