محمد زینلی تعزیه خوان

حضرت عباس محمد زینلی و حسین طاهری