محمودآباد ما

مراسم وداع با ۳۰ شهید غواص در شهرستان محمودآباد