مخالفت سازمان لیگ با تعویق تاریخ دربی تبریز

مخالفت رامبد جوان با دربی (فیلم)