مخالفت سازمان لیگ با تعویق تاریخ دربی تبریز

تعویق یک حکم قصاص ( کیلیپ )