مخالفت سازمان لیگ با تعویق تاریخ دربی تبریز

پاورپوینت شهر تبریز (فیلم)