مخالفت سازمان لیگ با تعویق تاریخ دربی تبریز

مخالفت شدید فدراسیون و سازمان لیگ با انتقال امتیاز نفت