مدارس برای افغانها رایگان شد

‫مراسم عروسی افغانها در افغانستان‬ YouTube