مدارس برای افغانها رایگان شد

تجاوز افغانها به یک دختر بچه و ناله پدر مریضش