مدلهای جدید ماکسی 96 خیاطی سقز

آموزش چرخ خیاطی و گلدوزی مارشال مدلهای ۱۰۲۳ و ۱۰۱۹