مدل کو نهای جدید

استند آپ کمدی مهران غفوریان در خندوانه. مرحله نیمه نهای