مراسم برای داماد که تصادف کرد در امل

موتوری که در تصادف خودرو را چپ کرد