مراسم برای داماد که تصادف کرد در امل

آهنگ مخصوص خداحافظی عروس و داماد در آخر مراسم عروسی