مرجان درمنو تنها نزار

عمه بابایم کجاست - نزار القطری