مرگ داعش هاتوسط فرمانده سپاه قدس

نابودی داعش تا 2 ماه آینده از زیان فرمانده سپاه قدس ( کیلیپ )