مرگ عادی یک استاد معمولی

دستیابی به دانش فنی ساخت دستگاه تنظیم.... (فیلم)