مرگ عادی یک استاد معمولی

یه روز عادی، یه مرد عادی، یه زمین خوردن عادی، اما یه اتفاق ناعادی (فیلم)