مرگ مسعود کشاورز در شهریار

اعتراض یک کشاورز هنگام سخنرانی روحانی در کنگره سراسری «خانه کشاورز» ( کیلیپ )