مریم شعبانی حافظ قران

بزرگداشت 'حافظ شیرازی' در شهر 'وایمار' آلمان ( فیلم )