مسیرگردشگری درنرگس زاربالاده کازرون درنظر گرفته شد

انتقادی که پس گرفته شد