مصباحی مقدم مخالفان حضور هاشمی در فهرست جامعه روحانیت در اقلیت بودند موحدی‌کرمانی اصرار داشت نام هاشمی در فهرست جامعه مدرسین باشد