معاون استاندارخراسان شمالی: جای سالمند در آسایشگاه سالمندان نیست

آسایشگاه سالمندان مهرگان