معرفی لی مین هو

ویژگی های خاص مین یانگ از زبون لی مین هو!(خیلی بامزست!)