معرفی کانال های سنگین فاز لش

....-فاز سنگین -....