مفتی سابق مصر از سوء قصد جان به در برد

سوء قصد به جان دیپلمات آمریکایی در مکزیک