مقراصلی لشکرفاطمیون

خاطره گویی از شهیدمهدی صابری توسط فرماندهان لشکرفاطمیون