منتقدان سمیع حامد

نغمه قدیمی محلی هراتی نوازنده دوتار حامد دل آهنگ طبله سمیع دل آهنگ زیر بغلی کنعان دل آهنگ Hamed dela (فیلم)