منو نمیکنه

بازخوانی مستی یم درد منو دیگه دوا نمیکنه