مهراوه شریفی نیا نظراتمردم در باره آن

واکنش و جواب جالب محمدرضا شریفی نیا به حواشی انتخاب مهراوه شریفی نیا بعنوان بازیگر (فیلم)