مواد غذایی را در کیسه های پلاستیکی نگذارید

سپاهان کیسه