مواد غذایی را در کیسه های پلاستیکی نگذارید

نه به کیسه های پلاستیکی