موزه صنایع دستی در البرز احداث می شود

صنایع دستی ایرانی :گالری صنایع دستی فردوس.قزوین (فیلم)