موضوعی را به دلخواه انتخاب کنید یکبار به زبان عادی وباردیگربه زبان ادبی درباه آن بنویسید