میانگین نمره شیمی کشوری در سال 95

میانگین کشوری قیمت هر کیلو دام زنده