میانگین نمره شیمی کشوری در سال 95

میانگین نمره ای که بخوام به شهرداری بدم ( خنده دار )