میزخاطره ها مدل برنز

کسب مدال برنز جهانی توسط رضا علیپور قهرمان سرعت ایران