نادیا علی پورنگراف است

برده جنسی داعش(نادیا)نامزد جایزه صلح نوبل شد عراق سوریه