نام واقعی ایسو گل پنار

نام واقعی حمید هیراد چیست؟ (فیلم)