نحوه درخواست مجوزشوکر

درخواست من از کسایی که درخواست فانی بافت میزارن