نحوه درخواست مجوزشوکر

27- نحوه درخواست از سِرور در روبی آن ریلز ( کیلیپ )