نحوه شهادت امبن کریمی مدافع حرم

لحظات شهادت مدافع حرم