نحوه شهادت امبن کریمی مدافع حرم

مدافع حرم درحین شهادت