نخست وزیر ترکیه از ملت فلسطین قدردانی کرد

پیام نخست وزیر کانادا به مناسبت رمضان و قدردانی از مسلمانان کانادا (فیلم)