ندامتگاه سوددارتهران

مراسم عقد دو زندانی در ندامتگاه رجایی شهر