نرخ امتیاز خط بابل آمل

وزیر صنعت: نرخ بیکاری زنان سه برابر متوسط نرخ بیکاری کش