نظارت وزارت بهداشت بر داروهای عرضه شده در داروخانه های بیمارستانی

داکتران نسایی ولادی تاکید دارند؛ خانم ها از استفاده داروهای خودسرانه جلوگیری کنند (فیلم)