نفرات برتر کشتی فرنگی آذربایجان غربی برای مسابقات کشوری در سال ۹۵

دعوا کشتی گیران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور